Alsidige personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling?

Vi skaber muligheder for barnet så det føler sig set, hørt og udfordret i egen udvikling.

At vi dagligt giver barnet små personlige opgaver i forhold til alder og formåen, så som borddækning, øve af og påklædning, hjælpe hinanden og turde stå op for hinanden.

Synlige voksne, være nærværende og guide dem ind i lege/aktiviteter og i sociale relationer.

Anerkende det som det enkelte barn bidrager med.

Forud for turdagen har vi skabt forudsigelighed, overskuelighed, nærvær. Den voksne har forståelse for det enkelte barns måde at agere på, ved at se, høre og forstå, hvor barnet er i sin personlige udvikling.

Eks. Et barn X vil kun lege med småbørns legetøj. Hvordan skaber vi et læringsmiljø der fremmer X alsidige udvikling mht. til at kunne lege med alderssvarende legetøj, sammen med jævnaldrende børn?

Refleksioner: Vise X legetøj, der er interessant for aldersgruppen – småbørnslegetøj fjernes fra stuen.

Vi laver legegrupper med forskellige børn.